WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Udostępnione w systemie dane mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej oraz mogą posiadać zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości. Zawarte w systemie informacje oraz wygenerowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. W serwisie prezentowane są tylko zbiory danych, których dysponentem jest Gmina Kuryłówka oraz Powiat Leżajski - Starostwo Powiatowe w Leżajsku oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK).

OCHRONA PRAWNA

System informacji przestrzennej może być wykorzystywany jedynie w niezarobkowych zastosowaniach prywatnych lub naukowych, w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 90 poz 631 z późn. zm.). Gmina Kuryłówka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z systemu.

INFORMACJA

Ze względu na charakter danych udostępnionych przez system mogą one mieć różną dokładność wynikającą ze sposobu oraz okresu pozyskania danych wejściowych.

Przejdź do serwisów

Serwisy

Portal mapowy ogólny

Obejmuje pełen zakres systemu

Planowanie przestrzenne

Obejmuje plany miejscowe oraz studium

Oferta inwestycyjna

Obejmuje tereny inwestycyjne oraz działki na sprzedaż

Usługi OWS

Usługi WMS

Katalog metadanych

Dostęp do katalogu metadanych

Kontakt